שלום ירושלים ,

זה למעלה ממאה וחמישים שנה שהקב”ה החל לקיים את הבטחתו ‘ושב וקבצך מכל העמים’, קמעא קמעא הם באו ציון, עיתים ברינה ועיתים בדמעה, ובית ישראל הולך ונבנה פה בקדושה ובטהרה, על אף כל החושך המכסה ארץ לעיתים. ספר קדוש זה שחיברו האדמו”ר רבי חיים ישראל מקוצק זצוק”ל צולל במים אדירים של הפוסקים ושל כל מכמני רבותינו לדורותם מראה בעליל איך כבר בזמנו ‘התנוצץ רוח הגאולה’ (וכל שכן בדורנו) כעדות הגאון רבי ישראל יהושע מקוטנא זצ”ל. ויש די בזה למי שעיניו טחו מראות עוד בדורנו את פעמי הגאולה. השבחים שהרעיפו על רבינו גדולי הדור דעה ההוא הרב רבי יצחק אלחנן ספקטור זצוק”ל והרב רבי יהושע מקוטנא זצוק”ל, אינם משאירים ספק לגבי גדלותו של המחבר ושל חיבורו זה. בימי ‘קטנות’ אלה דברי המחבר הם קילור לעיניים ומרפא לנפש. כביטוי של אהבה עזה לקדשות הארץ ולהבנת ההשגחה האלהית בדורות האחרונים, ימי משיחא, הם משיבים לאיתנה את אותה אהבה עזה לארץ קודשנו אשר אם יתן איש וממלכות את כל הון ביתם לא יוכלו לכבותה. עבודה גדולה מאד הושקעה בספר זה על מנת להפוך אותו לקריא לא רק לגדול בישראל, אלא גם לסתם למדן ויודע ספר. היו במהדורות הקודמות מאות טעיות דפוס או הדפסה, השתדלנו לתקן עד כמה שידנו הגיעה. ברוב הציטטות של הרב לא היה מקור, הוכנסו המקורות במאות מקומות להקל על הקורא ולאפשר עיון יסודי בספר. נמנענו מהערות מתוחכמות הבאות לההדיר את המהדיר במקום לההדיר את המחבר, וכך כל הרוצה להחכים ולעיין עוד יותר יוכל להוסיף לעצמו כהנה וכהנה.

30.00

    • -5 ₪
‎ ‎‎ ‎