הגדה של פסח

הגדה של פסח בעריכת כמוה”ר הרה”ר אליהו רחמים זייני שליט”א

בצירוף הלכות ומנהגים כמנהג ק”ק ספרדים וצפון אפריקה

10.00

‎ ‎‎ ‎